Artikel 1. INLEIDING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Alfasite B.V. en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten. Contractant verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat van onderstaande artikelen. Alfasite B.V. heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te veranderen ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de vorm van een product. Eventuele wijzigingen zal Alfasite B.V. bekend maken via de website www.alfasite.nl

Artikel 2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:
2.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Alfasite en Contractant waarop Alfasite deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.
2.3 Content: Inhoud van de Website zoals foto’s, video’s, teksten en andere vormen van communicatie uitingen, die door Alfasite in opdracht van Contractant dan wel door Contractant zelf of door derden op de Website wordt geplaatst.
2.4 Contractant: De wederpartij met wie Alfasite een overeenkomst heeft gesloten.
2.5 Alfasite: Alfasite is als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60486236.
2.6 Alfasite Content: De door Alfasite op de Website geplaatste Content (niet afkomstig van Contractant), zoals foto’s, video’s, teksten en andere vormen van communicatie uitingen.
2.7 Domeinnaam: het adres waarop de Website van een klant op het Internet gevonden kan worden en eventueel gekoppeld aan emailadressen.
2.8 Hosting: dienst waarbij ten behoeve van gebruiker informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet;
2.9 Server: Een computer ook wel Server genoemd waar de Website inclusief Content is opgeslagen.
2.10 Website: De door Alfasite voor Contractant ontwikkelde Website waarbij Hosting en eventueel e-mailadressen aan toebehoren.

Artikel 3. TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Alfasite en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.
3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden deze Algemene Voorwaarden aan de Contractant beschikbaar gesteld.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop)Voorwaarden uitgesloten.
3.4 Voor specifieke producten en/of diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden. 3.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

4.1 Alle door Alfasite gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Contractant een door Alfasite ter beschikking gesteld bestelformulier volledig is ingevuld en de daarbij gestelde voorwaarden door Contractant zijn aanvaard.
4.3 Alfasite stuurt Contractant altijd per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst.

Artikel 5. DIENSTVERLENING

5.1 Alfasite zal haar uiterste best doen om de Website in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te leveren.
5.2 Alfasite zal haar uiterste best doen het product/dienst te leveren binnen de overeengekomen termijn. Echter dienen alle leveringstermijnen echter slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3 De dienstverlening die betrekking heeft op het online krijgen van een website binnen 24 uur is afhankelijk van de tijdige aanlevering van benodigd content welke Contractant dient aan te leveren ten behoeve van de website.
5.4 Alfasite is gerechtigd de dienstverlening te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, zonder dat Contractant recht heeft op schadevergoeding.
5.5 Alfasite is gerechtigd de dienstverlening aan te passen en/of te verbeteren aan veranderingen in de techniek, zonder dat Contractant recht heeft op schadevergoeding.
5.6 Alfasite zal haar uiterste best doen tijdelijk opschortingen en/of verandering aan de dienstverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen maar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen/schade opgelopen door de opschortingen en/of veranderingen.
5.7 Alfasite beperkt haar browser support tot de laatst beschikbare versies van de erkende providers zoals: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari etc.

Artikel 6. VERPLICHTINGEN VAN DE CONTRACTANT

6.1 Contractant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een zakelijke relatie verwacht mag worden. Contractant zal onder meer Alfasite alle benodigde gegevens verlenen die noodzakelijk zijn voor uitvoeren en opleveren van de producten/diensten.
6.2 Contractant verklaart dat alle gevraagde informatie en gegevens naar waarheidsgetrouw te zijn verleend.
6.3 Contractant stelt Alfasite zo spoedig mogelijk op de hoogte in het geval van wijziging van relevante gegevens.
6.4 Contractant is niet gerechtigd de Overeenkomst over te dragen aan derden tenzij Alfasite hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
6.5 Het is de Contractant verboden de producten en/of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse Wet.
6.6 Contractant vrijwaart Alfasite volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding.

Artikel 7. BETALING

7.1 Contractant betaalt de in de overeenkomst vermelde prijs voor bestelde diensten en/of producten. Alle bedragen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk vermeld, gesteld in euro’s en exclusief BTW.
7.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit maandelijks en/of jaarlijks verschuldigde bedragen en/of eenmalige verschuldigde bedragen.
7.3 De maandelijkse en jaarlijkse vergoedingen dienen te worden voldaan via een automatisch incasso waarvoor Contractant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voorafgaand aan het afsluiten van de Overeenkomst.
7.4 Eenmalige vergoedingen worden apart gefactureerd. Contractant dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.
7.5 Indien de Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Contractant in verzuim. De Contractant is vanaf de datum van verzuim een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag.
7.6 Indien de Contractant in betalingsverzuim is, is Contractant naast het verschuldigde bedrag en vergoeding van rente tevens verschuldigd tot het vergoeden van alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
7.7 Indien Contractant na betalingsherinnering nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle Producten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Leverancier tijdelijk opgeschort.

Artikel 8. DOMEINNAAM

8.1 Indien de Contractant niet beschikt over een Domeinnaam zal Alfasite de Domeinnaam registreren.
8.2 Alfasite zal haar uiterste best doen om een gewenste Domeinnaam te registreren. Alfasite kan echter geen garantie geven dat de gewenste Domeinnaam ook succesvol geregistreerd kan worden.
8.3 Indien Contractant reeds een Domeinnaam heeft geregistreerd en deze wenst te gebruiken voor een Alfasite Website dient de Contractant in het kader van de Overeenkomst deze over te dragen aan Alfasite. Alfasite draagt zorg voor de koppeling tussen Domeinnaam en Website.

Artikel 9. ONTWIKKELING EN OPLEVERING WEBSITE

9.1 Na bestelling van de Website neemt Alfasite contact op met Contractant in het kader van oplevering. In het geval dat Contractant een bestaande website situatie heeft zal Alfasite Contractant de benodigde informatie verstrekken die nodig is om een overstap naar Alfasite te maken.
9.2 Contractant verstrekt alle benodigde informatie voor om een eventuele overstap naar Alfasite mogelijk te maken.
9.3 Alfasite draagt zorg, zover de techniek Alfasite hier niet in beperkt, de Website zo veel mogelijk in de huisstijl van Contractant in te richten.
9.4 Alfasite plaatst voorafgaand aan oplevering kosteloos Content afkomstig van Contractant voor maximaal 6 pagina’s.
9.5 Na inrichting en plaatsing stuurt Alfasite klant een opleveringsmail met daarin een tijdelijke url van de Website. Contractant heeft 5 werkdagen de tijd om eventuele aanpassingen door te geven aan Alfasite. Indien deze worden geaccepteerd zal Alfasite de aanpassingen verwerken en de aangepaste Website opleveren. Na deze aanpassingsronde geldt de Website als geaccepteerd.
9.6 De Website wordt geacht te zijn geaccepteerd door Contractant wanneer de Contractant binnen de termijn van 5 werkdagen geen verzoek tot aanpassingen heeft ingediend en na afloop van de in artikel 9.5 genoemde aanpassingsronde.
9.7 Contractant garandeert dat hij gerechtigd is alle verstrekte Content te gebruiken.
9.8 Contractant garandeert dat alle Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving en tevens geen pornografisch materiaal bevat en niet aanzet tot haat en/of geweld.
9.9 Alfasite is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische storingen. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van Content.
9.10 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Alfasite Content berusten bij Alfasite en/of partners/licentiegevers. Gedurende de overeenkomst verleent Alfasite een niet-exclusief recht om de Alfasite Content te gebruiken voor de Website. Alfasite is altijd gerechtigd de Content aan te passen en/of verwijderen. Contractant kan geen aanspraak maken op enige geleden schade die hieruit kan voortvloeien.
9.11 Indien Contractant maatwerk wil toevoegen aan de website bedragen de kosten € 85,00 per uur.

Artikel 10. HOSTING

10.1 Gedurende de overeenkomst zal Alfasite aan Contractant Hosting verlenen ten behoeve van de bereikbaarheid. De Website zal in het kader van technische mogelijkheden, beheer en bereikbaarheid alleen op een Alfasite Server kunnen worden gehost.
10.2 Alfasite zal uiterste best doen de Server en Website te beveiligen tegen onbevoegde toegang.

Artikel 11. SERVICE EN ONDERSTEUNING

11.1 Contractant heeft na oplevering van de Website recht op ondersteuning. Ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het verstrekken van voorlichting die betrekking heeft tot het CMS en/of andere vragen die betrekking hebben op de dienstverlening.
11.2 Indien de Contractant Extra Support heeft afgenomen draagt Alfasite namens de klant zorg voor gewenste aanpassingen aan de Content.
11.3 Alfasite is ten alle tijden gerechtigd de door Contractant gevraagde wijzigingen niet uit te voeren.

Artikel 12. LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software zullen altijd uitsluitend toekomen aan Alfasite en of haar licentiegevers. Contractant kan nooit nimmer aanspraak maken op enige vorm van overdracht.
12.2 Gedurende de overeenkomst verleent Alfasite de Contractant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie voor het gebruik van de Software door Contractant, en alleen voor gebruik van haar organisatie, op de manier zoals beschreven in de Documentatie.
12.3 Het is Contractant niet toegestaan (en mag derden niet toestaan om) de gehele of delen van de Software of documentatie te modificeren, aan te passen, te vertalen, te sublicentiëren, te verhuren, of te leasen.
12.4 Het is Contractant niet toegestaan reverse engineering uitvoeren op de Software en mag de software op generlei wijze decompileren, disassembleren, of de broncode op enige andere wijze afleiden.

Artikel 13. LOOPTIJD EN BEËINDIGING VAN OVEREENKOMST

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor 12, 24 of 36 maanden. 
13.2 De looptijd wordt berekend van het moment van dat de overeenkomst wordt gesloten.
13.3 Indien Alfasite de keuzemogelijkheid biedt voor overeenkomsten van één, twee of drie jaar en Contractant expliciet aangeeft de overeenkomst aan te willen gaan voor een periode van één of twee jaar dan wordt na de duur van de overeenkomst de verbintenis automatisch verlengd met één jaar.

Artikel 14. TOEPASSELIJKHEID EN JURISDICTIE

14.1 Op de overeenkomst, offertes en facturen van Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Tenzij Opdrachtnemer en de Opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Breda.

Alfasite © 2019. All Rights Reserved